Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě adelvomack.com a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Internetový obchod adelvomack.com provozuje:

subjekt:                        Adéla Vomáčková

sídlo:                            Na Mrázovce 45/22, 159 00, Praha 5 - Velká Chuchle, Česká republika

IČ:                               08000077

zapsán:                        v živnostenském rejstříku - Úřad městské části Praha 16                      

tel. č.:                          +420 736 746 904

e-mail:                         adelvomack@gmail.com

doručovací adresa:       Na Mrázovce 45/22, 159 00, Praha 5 - Velká Chuchle, Česká republika

číslo účtu:                    293311979/0300

 

 

Potvrzení objednávky a dodací lhůty:

 

Po obdržení objednávkového formuláře bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky a údaji k platbě, pokud byla zvolena platba převodem na účet. V případě, že zboží je skladem, bude objednávka vyřízena do 7 pracovních dnů. V případě, že zboží skladem není, bude objednávka vyřízena do 21 dnů.

 

 

Platba a přeprava zboží:

 

Platbu za objednané zboží je nutné provést do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky na základě údajů k platbě převodem na účet č. 293311979/0300, kdy variabilním symbolem je číslo objednávky.

 

Zboží bude odesláno po připsání platby na uvedený účet. Po obdržení platby bude zaslán e-mail s potvrzením o připsání platby.

 

V případě, že platba nebude připsána na uvedený účet do 7 dnů, bude objednávka stornována.

 

Doprava po ČR je zdarma, kdy zboží je doručováno prostřednictvím PPL CZ s.r.o., přičemž doručení trvá obvykle 3-5 pracovních dnů. Lze sjednat i jiný způsob dopravy, avšak v tomto případě kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Zásilku se zbožím není možné odeslat na dobírku.

 

Kupující je povinen si zaslané zboží převzít (vyjma zásilky, jejíž obal svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky).

 

V případě nutnosti opakovaného doručení zboží způsobené na straně kupujícího, hradí tyto náklady kupující.

 

 

Odstoupení od smlouvy:

 

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „NOZ“).

 

Fyzická osoba jako kupující může bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud takto fyzická osoba učiní, zašle nebo osobně předá prodávajícímu zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Z boží nelze zaslat na dobírku, pokud však zboží bude i přes to zasláno na dobírku, náklady s tímto spojené budou odečteny z peněžních prostředků, které mají být kupujícímu vráceny. Nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. K odstoupení od kupní smlouvy lze využít tento formulář. Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy bude zaslán e-mail s potvrzením o jeho přijetí.

 

Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky, které na základě kupní smlouvy přijal, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající přijaté peněžní prostředky vrátí stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud není v souladu s NOZ dohodnuto jinak.

 

Zboží kupující vrátí v bezvadném stavu, kdy po jeho vrácení prodávající provede kontrolu stavu zboží, a v případě, že stav zboží nebude odpovídat původnímu bezvadnému stavu, zboží nebude přijato a bude odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady, popř. zboží bude sice přijato, ale peněžní prostředky, které mají být kupujícímu vráceny budou adekvátně v této souvislosti poníženy.

 

Právo odstoupení od kupní smlouvy prodávající přiznává i kupujícímu podnikající fyzické osobě a právnické osobě.

 

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy až do doby převzetí zboží kupujícím. V tomto případě prodávající o tomto prostřednictvím e-mailu informuje kupujícího a bez zbytečného odkladu mu vrátí jím uhrazenou kupní cenu na bankovní účet, z něhož kupní cenu uhradil, popř. na účet, který kupující uvede.

 

 

Práva z vadného plnění (reklamace):

 

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí NOZ.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

  • má zboží vlastnosti, které si ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.   

 

Kupující může uplatnit právo z vady zboží po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, kdy toto neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a vyplývá-li to z povahy věci.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze jej prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písmeně na adrese Na Mrázovce 45/22, 159 00, Praha 5 - Velká Chuchle, k čemuž lze využít tento formulář. Kupující uvede jakou z variant zvolil, a to při oznámení vady, kdy zvolenou variantu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případu, kdy kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V případě uznané reklamace má kupující právo i na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující toto právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

 

Ochrana osobních údajů:                                                

 

Osobní údaje kupujícího poskytnuté provozovateli internetového obchodu adelvomack.com v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Další informace o zpracování osobních údajů zde.

 

 

Závěrečná ustanovení:

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odlišná od ustanovení obchodních podmínek, kdy odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, kdy tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informace o změně či doplnění obchodních podmínek bude vždy s dostatečným předstihem vyvěšena na adelvomack.com.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, https://adr.coi.cz/cs. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit i online prostřednictvím platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Přílohy obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro reklamaci a ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR.

 

České puncovní značky:

 

PUNC.ZN.

  

V Praze, dne 1.3.2021

 

Odstoupení od smlouvy

Reklamace

Zpět do obchodu